Vrijwilligers zijn verzekerd


Vrijwilligersverzekering van Gooise Meren.

Vrijwilligers zijn van groot belang voor de Gooise Meren samenleving.

Vrijwilligers zijn te vinden bij zeer veel soorten organisaties, zoals zorginstellingen, sportverenigingen, scholen, culturele organisaties, bij evenementen, hobbyverenigingen, organisaties met maatschappelijke doelen en godsdienstige en levensbeschouwelijke organisaties.

 

Vrijwilligersverzekering vanaf 1 april 2009

Om alle vrijwilligers te ondersteunen heeft de gemeente met ingang van 1 april 2009 voor onbepaalde tijd een vrijwilligersverzekering afgesloten. Met deze verzekering wil de gemeente vrijwilligers ondersteunen en de administratieve lasten verminderen. Voor vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties die gebruik willen maken van deze verzekering zijn hier geen kosten aan verbonden. Wel kan er soms sprake zijn van een eigen risico.

(zie de bijlage Verzekeringsoverzicht VNG VrijwilligersPolis ).

Definitie vrijwilliger

De vrijwilligersverzekering is afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. Een vrijwilliger wordt als volgt omschreven: ´degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend´.

Alle vrijwilligers binnen de gemeente die onder de bovenstaande definitie van een vrijwilliger vallen zijn verzekerd. Onder deze definitie vallen dus vrijwilligers bij sportverenigingen, scholen, zorginstellingen, wijkontmoetingscentra, buurtplatforms, buurtactiviteiten, kerken etc. Ook eenmalige vrijwilligers (bv. bij Sinterklaasintocht) zijn verzekerd. Mantelzorgers nemen een speciale positie in, voor deze groep is de dekking beperkt ( zie verder onder het kopje mantelzorgers ). Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer, vrijwillige politie en maatschappelijke stages. Aan de verzekering is geen leeftijdsgrens verbonden.

Dekking van de verzekering

De gemeente Gooise Meren heeft de Basispolis en de Pluspolis voor alle vrijwilligers afgesloten. Hieronder is aangegeven wat de dekking van deze polissen is. In de bijlage Verzekeringsoverzicht VNG VrijwilligersPolis vindt u meer informatie over de dekking per gebeurtenis.  

Vrijwilligers BasisPolis

·                                 Ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;

·                                 Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.

Vrijwilligers PlusPolis

·                                 Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;

·                                 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;

·                                 Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;

·                                 Rechtsbijstand voor vrijwilligers;

·                                 Rechtsbijstand bij strafrecht;

·                                 Verhaalsrechtsbijstand.

Mantelzorgers

Mantelzorgers nemen een speciale positie in. Mantelzorgers kunnen alleen aanspraak maken op één onderdeel van de Vrijwilligers BasisPolis: ongevallen en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers. Op het andere onderdeel van de Vrijwilligers BasisPolis en de Vrijwillige PlusPolis kunnen mantelzorgers geen aanspraak maken.

Afhandeling van de schade

Vanaf 1 april 2009 zijn er schadeformulieren beschikbaar op de website van de gemeente Gooise Meren en zijn deze schadeformulieren ook op te vragen bij de afdeling Financiën. De vrijwilliger of organisatie stuurt het schadeformulier naar de gemeente Gooise Meren . De gemeente stuurt het formulier door naar Centraal Beheer Achmea. Centraal Beheer Achmea zoekt uit of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding te verkrijgen is, aangezien deze verzekering een zogenaamde secundaire dekking heeft.

Aanmelden niet nodig!

Indien u als vrijwilliger of als vrijwilligersorganisatie gebruik wilt maken van deze verzekering is het niet nodig om u hiervoor aan te melden. Bij een schade kunt u een schadeformulier opvragen ( zie onder het kopje afhandeling van de schade ).  

Zie hier voor meer informatie de website van de Gemeente Gooise Meren.